قیر درجه نفوذی

قیرهای طبقه بندی شده بر اساس درجه نفوذ

ماده اولیه ورودی به شرکت پالایش حصار مهران وکیوم باتوم میباشد که پس از ورود به کارخانه پس از نمونه گیری و آزمون و تایید کیفیت وارد برجهای هوادهی شده و بر اساس درجه نفوذ مورد نظر هوادهی میشوند

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود.

  • آنالیز قیر ۵۰-۴۰

  • آنالیز قیر ۷۰-۶۰

  • آنالیز قیر ۱۰۰-۸۵

  • آنالیز قیر ۱۵۰-۱۲۰

  • آنالیز قیر ۲۵-۸۵

  • آنالیز قیر ۱۵-۹۰

  • آنالیز قیر ۱۰-۱۱۰