قیر عملکردی PG

قیرهای خالص طبقه بندی شده بر اساس عملکرد

بر اساس آخرین استاندارد روز دنیا با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه درجه عملکردی قیر تعیین میگردد.

تعیین درجه عملکردی قیر با توجه به میانگین بالاترین و پایین ترین دمای هفت روزه آسفالت، بر اساس فرمولهای خاص اندازه گیری شده و درجه قیر تعیین میشود.

آزمایشگاه شرکت پالایش حصار مهران با دارا بودن کلیه تجهیزات مربوط به تعیین درجه عملکردی قیر، توانایی تولید کلیه گریدهای عملکردی قیر بر اساس نیاز آب و هوایی هر منطقه را داراست.

  استاندارد مرجع 

  آنالیز قیر های عملکردی 

  • آنالیز PG 46-XX

  • آنالیز PG 52-XX

  • آنالیز PG 58-XX

  • آنالیز PG 64-XX

  • آنالیز PG 70-XX

  • آنالیز PG 76-XX