درباره شرکت پالایش حصار مهران

با دستيابی به دانش و فناوری پيشرو، كاركنانی متخصص و متعهد و صيانت از محيط زيست، طی 10 سال آينده جزء 10 رتبه اول تأمين و تجارت فرآوردهای قيری در دنيا می باشد.

missing
 
vision

مأموریت های شرکت

تأمين و تجارت قير و فرآورده های مرتبط و ارايه راه حل های دانشی در حوزه صنعت قير و مديريت بر عناصر تأثيرگذار زنجيره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرينی برای ذينفعان.

 

ارزش های شرکت

  • ارج نهادن به كرامات انسانی
  • شفافيت عملكرد 
  • سلامت سازمانی