درباره شرکت پالایش حصار مهران

سلامتی و ايمنی

سياست های سلامتی و ايمنی ما، بازتابی از تعهد اين شرکت به استانداردهای بالای عملياتی است. سلامتی و ايمنی از مهمترين ارزش ها و استراتژی های شرکت است. محافظت از سلامتی و ايمنی کل کارکنان، پيمانکاران، مشتری ها و جوامعی که در آن فعاليت می کنيم ارزشمندترين تعهد ما می باشد.

محيط زيست

ما اثرات بالقوه زيست محيطی و چگونگی اثر گذاری فعاليت هايمان بر جوامع محلی را با دقت می سنجيم . عمليات ما مطابق با قوانين و مقررات زيست محيطی و استاندارهای جهانی است. کاهش انتشارات آلاينده ها و ارتقاء عملکرد های زيست محيطی و اجتماعی، بخش های جدائی ناپذير استراتژی ما است.

فعاليت های بشر دوستانه شرکت نفت پاسارگاد

يکی از تعهدات اجتماعی شرکت ، کمک به ارگان ها و موسسات کمک رسان و حمايت از اقدامات امدادی به قربانيان حوادث طبيعی است. کمک های مالی شرکت جهت بازسازی مناطقی که در اثر بلايای طبيعی آسيب ديده اند استفاده می شود .